Bug in SSMS 18 GA, OK-knop ontbreekt

Na de update van SQL Server Management Studio is het interessante uitdaging om een SSIS-catalog aan te maken.

Nadat alles is ingevuld, inclusief een moeilijk wachtwoord voor de encryptie ontdek je dat de OK-knop ontbreekt…. 

Gelukkig hebben we scripts:

Zorg eerst dat is ‘CLR Enabled’ aan staat binnen de SQL-instantie:
--tsql
--=====================================
exec sp_configure 'clr enabled',1
reconfigure
go

Voer daarna onderstaand Powershell-script uit. Vergeet niet het wachtwoord voor de encryptie aan te passen!

## Powershell

######################################

# Load the IntegrationServices Assembly 

[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices") 

# Store the IntegrationServices Assembly namespace

$ISNamespace = "Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices" 

Write-Host "Connecting to server ..." 

# Create a connection to the server 

$sqlConnectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;" 

$sqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $sqlConnectionString 

# Create the Integration Services object 

$integrationServices = New-Object $ISNamespace".IntegrationServices" $sqlConnection 

# Provision a new SSIS Catalog 

$catalog = New-Object $ISNamespace".Catalog" ($integrationServices, "SSISDB", "NZdmqU54xGyLwtGk026zrQvScCqa05O5UjxVrQDa") 

$catalog.Create()